Meet Sheng Wang

Meet Sheng Wang, comedian, writer and actor, ICEPN TV Program Host: Lili Greene.