Meet Young Director Shen Han Zhang

Meet Young Director: Shen Han Zhang. Host: Lili Greene.